دسته بندی ها

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

Udemy The Build a SAAS App with Flask Course (Updated 2018)

آموزش کامل Build a SAAS App with Flask

6,600 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
6600 تومان5940 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این دوره آموزشی بر ساخت برنامه های Software as a Services مسلط شده و ساخت آن ها را بوسیله فریمورک فلاسک زبان برنامه نویسی Python یاد می گیرید.

عنوان اصلی : The Build a SAAS App with Flask Course (Updated 2018)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 45 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Welcome to the Course :
What Does This Course Cover
Dealing with Issues

Is Flask Right for You? :
Introduction
What Is Flask?
What Kind of Web Sites Can You Build with Flask?
How Does Flask Compare to Other Frameworks?
Massive Companies Who Are Using Flask

Application Overview :
Introduction
Going over the Demo App That We'll Build
Visualizing the Application's Architecture

Preparing to Follow Along :
Introduction
Setting up an Initial Course Folder
Downloading the Course's Material
Installing a Code Editor

Getting Familiar with Docker :
Introduction
Why Is It worth Using Docker?
Installing Docker
Making Sure Docker Works on Your System
Getting Familiar with Docker - Quiz
1 question

Creating a Base Flask App :
Introduction
Exploring the App's Package Dependencies
Taking a Look at the Application File
Investigating the Dockerfile
Running the Flask Application
Dealing with Configuration Settings
Creating a Base Flask App - Coding Challenge
Creating a Base Flask App - Quiz
3 questions

Blueprints and Jinja 2 Templates :
Introduction
Creating Our First Flask Blueprint
Deciding on a Look for Our Application
Understanding Jinja 2 Templates
Creating the Home Page
Adding a Few Additional Pages
Blueprints and Jinja 2 Templates - Coding Challenge
Blueprints and Jinja 2 Templates - Quiz
3 questions

Testing and Code Quality :
Introduction
Going over the requirements.txt Changes
Getting Comfortable Writing Tests
Investigating Our Code Test Coverage
Performing Static Analysis on the Code Base
Testing Code Quality - Coding Challenge
Testing and Code Quality - Quiz
2 questions

Creating a CLI Script :
Introduction
Why Do We Need a CLI Script?
Going over New Content Added to the Project
Getting Familiar with Click
Running the Commands We Created
Creating a CLI Script - Coding Challenge
Creating a CLI Script - Quiz
2 questions

Using Our First Flask Extension :
Introduction
Going over the requirements.txt Changes
Debug Toolbar
Using Our First Flask Extension - Coding Challenge
Using Our First Flask Extension - Quiz
1 question

Creating a Contact Form :
Introduction
Going over the requirements.txt Changes
Configuring the App to Send e-mail
Adding the Contact Blueprint
Reviewing the Views
Looking into the Templates and Macros
Handling Forms with Flask-WTForms
Our First Taste of Celery
Running Celery with Docker Compose
Confirming It Works with Tests
Creating a Contact Form - Coding Challenge
Creating a Contact Form - Quiz
3 questions

Creating a Complete User System :
Introduction
Going over the requirements.txt Changes
Configuring the App to Handle Users
Adding the User Blueprint
Exploring the User Model
Initializing the Database
Logging Users in and Out
Registering New Users
Welcoming New Users
Allowing Users to Update Their Settings
Dealing with Password Resets
Modifications to Previous Blueprints
Confirming It Works with Tests
Creating a Complete User System - Coding Challenge
Creating a Complete User System - Quiz
3 questions

Creating a Custom Admin Dashboard :
Introduction
Why Are We Not Using Flask-Admin?
Adding the Admin Blueprint
Viewing the Main Dashboard
Listing Users
Editing Users
Generating Fake Users with the CLI
Searching and Sorting Users
Deleting Users
Confirming It Works with Tests
Creating a Custom Admin Dashboard - Coding Challenge
Creating a Custom Admin Dashboard - Quiz
3 questions

Logging, Middleware and Error Handling :
Introduction
Tracking Response Times for All Requests
Configuring Log Levels
Using Flask's Logger
Integrating Google Analytics
Fixing IP Addresses with Middleware
Custom Error Pages
Handling Exceptions in Production
Logging, Middleware and Error Handling - Coding Challenge
Logging, Middleware and Error Handling - Quiz
3 questions

Quality of Life CLI Improvements :
Introduction
Creating Secure Tokens
Viewing All Route Endpoints
Breaking down Lines of Code
Quality of Life CLI Improvements - Coding Challenge
Quality of Life CLI Improvements - Quiz
1 question

Accepting Recurring Payments :
Introduction
Signing up with Stripe
Going over the requirements.txt Changes
Configuring the App to Handle Payments
Adding the Billing Blueprint
Visualizing the Data Model Relationships
Creating Subscription Plans
Rendering Pricing Tables
Subscribing to a Plan (Front-End)
Subscribing to a Plan (Back-End)
Updating Your Payment Method
Informing Users of Expiring Credit Cards
Updating Your Subscription Plan
Cancelling Your Subscription
Extending the Admin Dashboard
Managing Coupons in the Admin (Front-End)
Managing Coupons in the Admin (Back-End)
Expiring and Subscribing with Coupons
Managing Subscriptions in the Admin
Generating Random Invoices
Reviewing Your Billing Details
Integrating Stripe Webhooks
Confirming It Works with Tests
Sales Charts, Refunds and More
Accepting Recurring Payments - Coding Challenge
Accepting Recurring Payments - Quiz
3 questions

Building the Snake Eyes Game :
Introduction
Going over the requirements.txt Changes
Configuring the App to Handle Betting
Adding the Betting Blueprint
Exploring the Bet and User Models
Giving Subscribers Coins
Placing Bets (Front-End)
Placing Bets (Back-End)
Generating Random Bets
Viewing Betting History
Modifying the Admin User Details
Coding Exercise Homework Assignments
Confirming It Works with Tests
Building the Snake Eyes Game - Quiz
3 questions

Processing Microtransactions :
Introduction
Configuring the App for Purchases
Accepting Payments (Front-End)
Accepting Payments (Back-End)
Viewing the New Invoice History
Adding to and Modifying the Custom Admin
Confirming It Works with Tests
Processing Microtransactions - Coding Challenge
Processing Microtransactions - Quiz
3 questions

Database Migrations :
Introduction
What Is a Database Migration?
Going over the requirements.txt Changes
Configuring Alembic
Creating Our First Migration
Sidetracking with pgAdmin III
Running Our First Migration
Creating and Running a Second Migration
Viewing the History of Your Migrations
Auto-Generating Migration Scripts
Database Migrations - Quiz
3 questions

Internationalization (i18n) :
Introduction
What Is Internationalization?
Going over the requirements.txt Changes
Configuring the App to Handle i18n
Adding i18n Support to the Application
Updating the User Blueprint to Support i18n
Updating the Billing Blueprint to Support i18n
Generating the Primary messages.pot File
Updating Translations for Multiple Languages
Adding Additional Languages
Confirming It Works with Tests
Internationalization (i18n) - Coding Challenge
Internationalization (i18n) - Quiz
1 question

Where to Go Next? :
Congrats on Finishing This Course
Deploying Your App to Production

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 45 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy