دسته بندی ها

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

Udemy The Ultimate Hands-On Hadoop – Tame your Big Data!

دوره آموزش جامع Hadoop و Big Data

5,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
5900 تومان5310 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این کورس آموزشی با مبانی هدوپ آشنا شده و مدرس قدم به قدم شما را با تکنولوژی های بیگ دیتا آشنا می کند.
برخی از مواردی که در این کورس آموزشی فرا می گیرید ، عبارتند از :

Hadoop, MapReduce, HDFS, Spark, Pig, Hive, HBase, MongoDB, Cassandra, Flume, ...... 

عنوان اصلی : The Ultimate Hands-On Hadoop - Tame your Big Data!

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 14 ساعت و 31 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Learn all the buzzwords! And install Hadoop. :
[Activity] Introduction, and install Hadoop on your desktop!
Hadoop Overview and History
Overview of the Hadoop Ecosystem
Tips for Using This Course

Using Hadoop's Core: HDFS and MapReduce :
HDFS: What it is, and how it works
[Activity] Install the MovieLens dataset into HDFS using the Ambari UI
[Activity] Install the MovieLens dataset into HDFS using the command line
MapReduce: What it is, and how it works
How MapReduce distributes processing
MapReduce example: Break down movie ratings by rating score
[Activity] Installing Python, MRJob, and nano
[Activity] Code up the ratings histogram MapReduce job and run it
[Exercise] Rank movies by their popularity
[Activity] Check your results against mine!

Programming Hadoop with Pig :
Introducing Ambari
Introducing Pig
Example: Find the oldest movie with a 5-star rating using Pig
[Activity] Find old 5-star movies with Pig
More Pig Latin
[Exercise] Find the most-rated one-star movie
Pig Challenge: Compare Your Results to Mine!

Programming Hadoop with Spark :
Why Spark?
The Resilient Distributed Dataset (RDD)
[Activity] Find the movie with the lowest average rating - with RDD's
Datasets and Spark 2.0
[Activity] Find the movie with the lowest average rating - with DataFrames
[Activity] Movie recommendations with MLLib
[Exercise] Filter the lowest-rated movies by number of ratings
[Activity] Check your results against mine!

Using relational data stores with Hadoop :
What is Hive?
[Activity] Use Hive to find the most popular movie
How Hive works
[Exercise] Use Hive to find the movie with the highest average rating
Compare your solution to mine.
Integrating MySQL with Hadoop
[Activity] Install MySQL and import our movie data
[Activity] Use Sqoop to import data from MySQL to HFDS/Hive
[Activity] Use Sqoop to export data from Hadoop to MySQL

Using non-relational data stores with Hadoop :
Why NoSQL?
What is HBase
[Activity] Import movie ratings into HBase
[Activity] Use HBase with Pig to import data at scale.
Cassandra overview
[Activity] Installing Cassandra
[Activity] Write Spark output into Cassandra
MongoDB overview
[Activity] Install MongoDB, and integrate Spark with MongoDB
[Activity] Using the MongoDB shell
Choosing a database technology
[Exercise] Choose a database for a given problem

Querying your Data Interactively :
Overview of Drill
[Activity] Setting up Drill
[Activity] Querying across multiple databases with Drill
Overview of Phoenix
[Activity] Install Phoenix and query HBase with it
[Activity] Integrate Phoenix with Pig
Overview of Presto
[Activity] Install Presto, and query Hive with it.
[Activity] Query both Cassandra and Hive using Presto.

Managing your Cluster :
YARN explained
Tez explained
[Activity] Use Hive on Tez and measure the performance benefit
Mesos explained
ZooKeeper explained
[Activity] Simulating a failing master with ZooKeeper
Oozie explained
[Activity] Set up a simple Oozie workflow
Zeppelin overview
[Activity] Use Zeppelin to analyze movie ratings, part 1
[Activity] Use Zeppelin to analyze movie ratings, part 2
Hue overview
Other technologies worth mentioning

Feeding Data to your Cluster :
Kafka explained
[Activity] Setting up Kafka, and publishing some data.
[Activity] Publishing web logs with Kafka
Flume explained
[Activity] Set up Flume and publish logs with it.
[Activity] Set up Flume to monitor a directory and store its data in HDFS

Analyzing Streams of Data :
Spark Streaming: Introduction
[Activity] Analyze web logs published with Flume using Spark Streaming
[Exercise] Monitor Flume-published logs for errors in real time
Exercise solution: Aggregating HTTP access codes with Spark Streaming
Apache Storm: Introduction
[Activity] Count words with Storm
Flink: An Overview
[Activity] Counting words with Flink

Designing Real-World Systems :
The Best of the Rest
Review: How the pieces fit together
Understanding your requirements
Sample application: consume webserver logs and keep track of top-sellers
Sample application: serving movie recommendations to a website
[Exercise] Design a system to report web sessions per day
Exercise solution: Design a system to count daily sessions

Learning More :
Books and online resources
Bonus lecture: Discounts on my other big data / data science courses!

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 14 ساعت و 31 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy